מגוון ביקורות תיאטרון
של המבקר והעיתונאי נחמן בן עמי.

שירי ז'אק פרוור בהפקת "מופע"

  החוכמה השמים". מארובות שטפון נשפך – גשם כבר יורד "כאשר אומר: אנגליפתאום
  שירי של ערב בישראל שהועלה אחר בלבד; האוויר מזג על לא חלה הזאתהעממית
  שירים של נוספים ערבים שני עתה לנו מוגשים בנאי, יוסי של המופלא בביצועוברסאנס,
ופזמונים: ערב שירי ופזמוני ז'אק פרוור ("ייאוש יושב על ספסל") וערב שירי ז'אק ברל.
  הוא להכירו. הוא שתענוג אצלנו, למדי בלתי-ידוע צרפתי, ופזמונאי משורר הוא פרוורז'אק
  עלילתית בפרשה מודגמת שלמה, עולם השקפת – המתומצתת המילולית באמנותומביע
  היומיום, מן סיטואציות שלל מילים; בתריסר מנוסחת חיים, של פילוסופיה החיים; מןזעירה
  לפעמים חכמני, לפעמים השכל, מוסר איזה תמיד מצוי שלהן והקולע הקצרצר האפיוןשבצדי
  עם עוד אין שהרי במינו, מיוחד אופייני צרפתי שיקוי זהו יחד. גם שניהם לרובשובב,
  ופילוסופיה, הומור בשנים, מאות זה אחד, הבעתי כלי לתוך למזוג היודעיםכצרפתים,
 ומכתמים- ביותר השגור היומיום מן זעירות מעשיות סיפורי וסנטימנטים, חברתיתביקורת
פתגמים מסוגננים במיטב ההדר של הלשון, שהצרפתים כה אוהבים להתגאות בה.
  לאיבוד, ללכת מוכרח זה מסוג ביצירה הבלום האוצר מן ניכר חלק כי מראש, מאליומובן
  המצוי האסוציאטיבי, הרובד של השוני בגלל בעיקר אחר, לשוני לכלי אותו שמעביריםברגע
  כאן יצירת-תרגום. לגבי המכריע השיקול זה לא אולם ולשון. לשון בכל השטח לפנימתחת
  מצטיינת בן-נחום עדה של התרגום עבודת כי לציין, ונעים בתוצאה. להתבונן בעיקרחשוב
  מסוג לתרגום מאוד חשובים ערכים – מכבידה יומרה בחוסר במובנות, ברעננות,בקלילות,
  אנו, הרי – הצרפתי במקור פרוור אצל המצויים כלשהם, נוספים ערכים הפסדנו ואםזה.
ברובנו, לא יודעים זאת.
  כוללת היא – ביותר עשירה הערבהתכנית37  חיפש שפרן-ואגנר, פיליפ הבמאי, קטעים.
  מבחינה בלבד לא עשיר הזה, העשיר מבחר על משותפת "קורת-גג" להעטות בשבילדרך
  לפזמון משותף בידורי" "בימוי למצוא קשה אולם והמהות. הגיוון מבחינת גם אלאמספרית,
  הראשון בחציו ואמנם, ומקוטעת. עוקצנית לסאטירה חמוד, פילוסופי לקישקוש שקט,אהבה
  של הדממה" "קול בין האיזון שביל את מצא לא הוא מוחלט. כישלון הבמאי נחל הערבשל
  המופע את "לגוון" או בדרנית, צעקה פעם מדי להשמיע שאיפתו לבין פילוסופית חייםחוכמת
בבימוי תמונת-ביניים בידורית-פשטנית.
  הבמאי קצת נרגע כאילו נראה פתאום השנייה. במחצית לנו צפויה היתההפתעה
  – הצופים-המאזינים גם ואולי – המבצעים שלושת נכנסו וכאילו דברים", "לעשותמשאיפתו
עמוק יותר לתוך רוח הדברים.
  היפות מנגינותיהם לפי – המושרים בפזמונים והן הפרוזה בדברי הן השני, בחלק גםאכן,
  חיצוני, הומור על או פאתוס על לבנות ניסיונות ושם פה היו עדיין – וקוסמה זלצר דובישל
  עם והתרוצצויות תמונות של "העמדות" מדי יותר ושם פה היו עדיין הפנמה, עלבמקום
  החצי היה הכל בסך אך – הצופה את לכבוש ולצלילים למילים להניח במקוםמיקרופונים,
השני של הערב נעים ומהנה.
  נוקשה אך טוב קול בעלת זמרת דגן, צילה המבצעים: שלושת גם כמובן, לכך,תרמו
  מעורר אינו אבל כהלכה, תפקידו את העושה קלינגר, יאיר במשחקה; לפרקיםומלאכותית
  ה"יושב" היחיד רב, חן בעל ומשכנע, כן תום של הופעה בעל צעיר מסינג, דני ובעיקראמון;
היטב בכל הקשת הרחבה של מיתרי ז'אק פרוור.